Zasady etyki zawodowej członków Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (projekt)

Członkowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, niezależnej i dobrowolnej organizacji naukowo-technicznej, której celem jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, czując się osobiście odpowiedzialni za skutki działalności zawodowej w reprezentowanych specjalnościach, zobowiązują się w szczególności:

Pracę zawodową na każdym zajmowanym stanowisku traktować jako służbę dla dobra jednostki, rodziny, środowiska naturalnego, społeczeństwa i kraju.

2. Więcej cenić obowiązek niż zarobek, uczciwość i reputację zawodową, niż osobiste korzyści, a dobro społeczeństwa więcej niż jakiekolwiek inne względy.

3. Utrzymywać swoją wiedzę techniczną i organizacyjną na możliwie najwyższym poziomie, stale śledzić postęp techniczny i podejmować się wyłączne zadań odpowiadających posiadanym kwalifikacjom.

4. Dążyć do wprowadzania najbardziej nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych oraz kształtowania środowiska naturalnego stosownie do ludzkich potrzeb zdrowotnych, rozwoju społecznego i indywidualnego.

5. Oddziaływać na rzecz usprawnienia procesu tworzenia i opiniowania aktów prawnych związanych z procesami inwestycyjnymi i budownictwem w reprezentowanych branżach oraz przeciwstawiać się realizacji błędnych decyzji gospodarczych i złych rozwiązań technicznych.

6. Sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych i stowarzyszeniowych, a przy realizacji podjętych zobowiązań podejmować wszelkie niezbędne działania dla przezwyciężenia powstałych trudności oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

7. Respektować prawa osobiste swoich zwierzchników, kolegów, i podwładnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującym prawem i etyką zawodową.

8. Być życzliwym, sprawiedliwym i odpowiedzialnym, a także wrażliwym na opinię społeczna i krytykę.

9. W działalności zawodowej i społecznej kierować się obiektywizmem i podejmować szybkie i skuteczne działania w celu realizacji założonych celów. Współdziałać w popularyzowaniu, zwłaszcza wśród młodzieży bogatych tradycji uprawianego zawodu, jego roli i perspektyw rozwoju.

10. W stosunkach międzyludzkich stwarzać atmosferę życzliwości, solidarności i koleżeńskiej współpracy w myśl zasady „Daję abyś dał”, Szanować przełożonych, kolegów i współpracowników, pomagać im w zawodowym rozwoju oraz wspierać w postępowaniu zgodnym z zasadami etyki zawodowej.