Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą przy ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd
    Rejonowy dla Sądu w Warszawie, KRS: 0000053547, NIP: 5260001619, REGON: 000671473.
  • Zakres Państwa danych osobowych, który jest przetwarzany przez Administratora obejmuje wyłącznie dobrowolnie podane w deklaracji członkowskiej wypełnianej w momencie przystąpienia do PZITS.
  • Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie do realizacji celów statutowych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
  • Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie pisma na adres: PZITS Oddział w Kielcach, 25-501 Kielce u. Sienkiewicza 48/50 
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.