Uchwala nr2/PZG/16 Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Sekretarza Generalnego PZITS

 

Na podstawie § 26 ust. 4 Statutu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz na podstawie wniosku Prezesa PZITS uchwala się co następuje:§ 1


Zarząd Główny powołuje do pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego PZITS Kol Andrzeja Pieniążka O/Kielce)


§2

Kol. Andrzej Pieniążek wyraził zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego oraz zobowiązuje się pełnić ją zgodnie z regulaminem Pracy Sekretarza Generalnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia