Rys historyczny

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: od 1922 roku - Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych, od 1952 roku - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa , Gazownictwa i Terenów Zielonych, od 1957 roku - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Jest to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnicta, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.
Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, ma charakter proekologiczny i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inzynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.

Symbolami Stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna. Jego działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.

Osoby i organizacje szczególne zasłużone dla PZITS uhonorowane są poprzez nadanie złotej bądź srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów.

Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibąjego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.
O wysokiej randze Stowarzyszenia, a także uznaniu jego fachowości i wpływu na rozwój nauki i techniki świadczy przynależność do organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych.

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Stowarzyszenie cele realizuje poprzez:
 • organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów,  seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych,
 • opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 • opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży  sanitarnej,
 • współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych:
  - budowlanych i energetycznych,
  - nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy,
 • prowadzenie informacji naukowo-technicznej i patentowej,
 • przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne  i organizacyjne,
 • prowadzenie samopomocy koleżeńskiej,
 • prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami  branżowymi.