Uprzejmie informujemy, że Zarząd Oddziału zaprasza Seniorów - Członków PZITS na świąteczne spotkanie w środę 12 grudnia 2018 r.  Za zmianę terminu, spowodowaną przyczynami obiektywnymi, serdecznie przepraszamy. Miejsce spotkania: NOT, Kielce ul. Sienkiewicza 48/50  I piętro godz. 17.00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 7 grudnia 2018 r.  tel.: 691 705 141 lub e-mail: biuro@pzitskielce.pl .

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery bardzo serdecznie zaprasza na spotkanie organizowane w formule 'obiadu czwartkowego'. Spotkanie odbędzie 8 listopada w Warszawie, w budynku NOT. Spotkanie trwa ok 2,5h, składa się z kilku prezentacji, których tematem jest tym razem Projektowanie systemów chłodzenia budynków z Dyrektywą F-gazową w tle, które są przyczynkiem do dyskusji w drugiej części spotkania.  

Czytaj więcej...

 

 

 W dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyło się zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie wyjazdowe szkolenie pt.: Budowle wodne, elektrownia wodna na przykładzie zbiornika WIÓRY.

Zbiornik WIÓRY powstał w wyniku piętrzenia wód rz. Świśliny. Jego czasza rozciąga się wzdłuż rzeki Świśliny na długości ok. 8km i rz. Pokrzywianki – na długości ok. 7,2 km. W warunkach normalnej eksploatacji średnia szerokość zbiornika wynosi około 300m, a maksymalna w rejonie połączenia obu rzek około 800m. Pojemność całkowita wynosi 35 mln m3, w tym pojemność powodziowa 19 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 408,0 ha.

Zapora czołowa ziemna (ponad 250m dł. i 26m wys.) z rdzeniem glinowym i galerią kontrolno-zastrzykową, drenażem kamienno-żwirowym oraz przesłoną cementacyjną zlokalizowaną pod galerią w dolinie i na przyczółkach gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacyjne zbiornika.

W obiekcie działa elektrownia wodna przepływowa o łącznej mocy 400 kW i produkcji rocznej powyżej 1,0 GWh.

Funkcje zbiornika to: ochrona przeciwpowodziowa, zapewnienie przepływu nienaruszalnego w rzece, energetyczna i oczywiście turystyczna.

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

Ś.P. Jerzy Adamski był członkiem PZITS od 1975 r. W Stowarzyszeniu obejmował różne funkcje, w tym dwie kadencje (1996-2000 i 2000-2003) pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w Kielcach, będąc tym samym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W ramach działalności stowarzyszeniowej współorganizował konferencje i sympozja o tematyce eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków organizowanych przez Oddział kielecki PZITS. W bieżącej kadencji przewodniczył Kołu PZITS przy BPBK w Kielcach.

Był bardzo aktywny zawodowo i społecznie. W latach 1992-2000 - Dyrektor Naczelny początkowo Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, a po przekształceniu - Prezes Wodociągów Kieleckich sp. z o.o. Był Vice Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Radnym Rady Miejskiej w Kielcach, Prezesem Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, a także współzałożycielem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za dokonania w życiu zawodowym i społecznym był wielokrotnie odznaczany. Posiada:

 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
 • Brązową, Srebrną i Złotą odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
 • Odznaczenie za Zasługi dla Kielecczyzny,
 • Srebrną Odznakę Honorową NOT,
 • Złotą Odznakę Honorową PZITS,
 • Srebrną i Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Członek Honorowy PZITS od 2012r .

 

Odszedł Ś.P. Jerzy Adamski, nasz Kolega, pełen życia, świetny organizator, perfekcyjny zawodowo ale i wiele wymagający od innych ku ich pożytkowi i rozwojowi, wzór dla wielu.

Jerzy! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Małgorzata Janiszewska
Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Kielcach

 

 

Czytaj więcej...

 

W dniu 20 lipca 2018r. członkowie  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięli udział w zorganizowanym przez PZITS Oddział w Kielcach wyjeździe technicznym pt. „Sandomierskie budowle podziemne”.  

Podczas podróży w autokarze przypomnieliśmy sobie historię dziejów niegdysiejszego ważnego grodu, wysłuchaliśmy kilku legend związanych z miastem, w tym najsłynniejszą o Halinie Krępiance i ocaleniu grodu przed Tatarami w XIII wieku, a  Sandomierz przywitał nas słoneczną pogodą, co uprzyjemniło nam późniejszy spacer po Starówce miasta.

Sandomierska trasa podziemna została udostępniona  w 1977 roku. Do jej powstania przyczyniły się występujące w latach 60-tych  XX wieku zapadliska i katastrofy budowlane w mieście. W ich następstwie, w 1963 roku zespół pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie opracował program, mający na celu ratowanie Starego Miasta. W wyniku tych działań odkryto kilkukondygnacyjny zespół podziemnych pomieszczeń i wyrobisk. Celem ustabilizowania gruntu pod budynkami prowadzono prace górnicze i budowlane.   W ich trakcie ze względów konstrukcyjnych zlikwidowano część pomieszczeń, natomiast z pozostałych utworzono 470 metrową trasę turystyczną, składającą się z 34 połączonych ze sobą pomieszczeń, położonych na głębokości od 4 do 12 metrów pod powierzchnią. Są to pochodzące z XIV i XV wieku kupieckie piwnice i składy; w części udało się zachować pierwotne obmurowania.

FOTOGRAFICZNIE CAŁĄ WYCIECZKĘ UDOKUMENTOWAŁ  Kol. STANISŁAW KRZEŚNIAK. Zdjęcia zamieszczone są na stronie  www.swk.piib.org.pl.

 

W dniu 7 kwietnia 2018r odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w którym udział wzięli, wśród wielu zaproszonych gości, prezes Małgorzata Janiszewska oraz prezes NOT Alfred Zgoda. Delegaci wybrali władze ŚOIIB na kolejną V kadencję.

Nowym Przewodniczącym Okręgowej Rady Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa został ponownie wybrany mgr inż. Wojciech Płaza. Gratulujemy.

Miłym akcentem Zjazdu było wręczenie odznaczeń. Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi koledzy, członkowie PZITS. Złote Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali:

 • Kol. Jerzy Adamski,
 • Kol. Andrzej Janicki,
 • Kol. Krzysztof Zapała.

Serdecznie gratulujemy.

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą przy ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd
  Rejonowy dla Sądu w Warszawie, KRS: 0000053547, NIP: 5260001619, REGON: 000671473.
 • Zakres Państwa danych osobowych, który jest przetwarzany przez Administratora obejmuje wyłącznie dobrowolnie podane w deklaracji członkowskiej wypełnianej w momencie przystąpienia do PZITS.
 • Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie do realizacji celów statutowych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie pisma na adres: PZITS Oddział w Kielcach, 25-501 Kielce u. Sienkiewicza 48/50 
 • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.  

Zarząd O/Kielce PZITS

 

W dniu 2 marca 2018r., nie bacząc na mroźną aurę, duże grono członków  Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział  w zorganizowanym przez PZITS  Oddział w Kielcach szkoleniu pt. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Połaniec”.  Elektrownia Połaniec, należąca od 2017 r. do polskiej Grupy ENEA S.A., to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej  mający istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju.

Uruchomiona w latach 1979-1983 nad brzegiem Wisły w Zawadzie koło Połańca wytwarza 9 TWh energii rocznie (prawie 6% krajowej produkcji). Moc zainstalowana w elektrowni została podniesiona z początkowych 1600 MW do 1877 MW obecnie, co stanowi około 5% mocy zainstalowanej w naszym kraju. Wytwarza energię w siedmiu blokach opalanych mieszanką węgla i biomasy o mocy do 225 MW do 242 MW oraz „Zielonym Bloku” (220 MW) - największym na świecie bloku opalanym w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro. Ponadto w Połańcu wytwarzana jest energia cieplna, popiół, gips i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 roku jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Wybudowano nowy komin, instalacje odsiarczania spalin i stację demineralizacji wody, wprowadzono komputerowy system sterowania z nastawnią centralną, najlepsze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz podniesiono sprawność bloków i wydłużono żywotność elektrowni o kolejne 20 lat, jednocześnie obniżając emisje do atmosfery. Powstał także nowoczesny system biomasy z uruchomionym w 2012 roku „Zielonym Blokiem”.(źródło:WWW.enea.pl) 

Podczas zwiedzania elektrowni, dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dot. wpływu na środowisko, w tym gospodarowanie wodami Wisły, struktury zużycia paliw, a także działań proekologicznych i perspektyw rozwojowych.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom pionu ochrony środowiska i bhp ENEA Elektrowni Połaniec za przyjęcie naszej grupy, oprowadzenie i interesujące przekazywanie informacji.

 

Zachęcamy do odwiedzenia Targów Kielce w dniach 28 lutego i 1 marca 2018 r. oraz wzięcia udziału w towarzyszących imprezach branżowych. Udział jest bezpłatny. Istnieje możliwość wcześniejszej rejestracji na stronie www.targikielce.pl

„EKOTECH 2018 – ekologia i biznes w międzynarodowym wydaniu

Maszyny, urządzenia i technologie, a także warsztaty, seminaria i spotkania, czyli XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

oraz

Energetycznie i ekologicznie, czyli ENEX 2018

Energetyka, fotowoltaika, pompy ciepła  to tylko niektóre z tematów, jakie pojawią się podczas XXI Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVI Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia.

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków Izby i Stowarzyszenia na szkolenie:

ZAGOSPODAROWANIE, ODZYSK, PRZETWARZANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. WYKORZYSTANIE GAZU W ZAKŁADOWEJ BIOGAZOWNI

Szkolenie odbędzie się 19 stycznia 20178 r. (piątek) o godz. 12.00 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn

Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”. Przy większej liczbie zgłoszeń  zapewniamy transport.

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków Izby i Stowarzyszenia na wyjazdowe szkolenie:

SPRAWDZONE SYSTEMY BETONOWE W KANALIZACJI I DROGOWNICTWIE
do Zakładu Produkcyjnego PV Prefabet Kluczbork S.A. we Włocławku

W programie:
1. Przyjazd do zakładu - wprowadzenie do tematyki konferencji.
2. Zwiedzanie zakładu.
3. Konferencja "Sprawdzone systemy betonowe w kanalizacji".
4. Dyskusja, obiad.

Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”.  

Czytaj więcej...

Członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach  i Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału w Kielcach w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn 10 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Dnia 09.11.2017r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy:

Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, reprezentowaną przez dr hab. Lidię Dąbek, prof. PŚk Dziekana Wyziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, oraz Wiceprezes Zarządu Kieleckiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
oraz
Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Kielce z siedzibą w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 48/50, reprezentowanym przez Małgorzatę Janiszewską – Prezesa Zarządu Kieleckiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Porozumienie określa zasady współpracy polegającej na:
1) udziale przedstawicieli PZITS w Zespole Konsultacyjnym, działającym przy Dziekanie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki,
2) współpracy w zakresie kształtowania planów i programów studiów,
3) organizacji wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań i konsultacji,
4) wymiany doświadczeń i informacji naukowych,
5) wspólnego opracowywania i wydawania publikacji oraz prac,
6) współdziałaniu w organizacji praktyk zawodowych studentów,
7) konsultacjach w zakresie tematyki prac dyplomowych studentów, prac wykonywanych przez studenckie koła naukowe oraz organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe,
8) wymianie informacji dotyczących innowacji wdrażanych lub planowanych do wdrożenia w zakresie interesującym obie strony porozumienia

Czytaj więcej...

 
Pełna treść Porozumienia dostępna jest poniżej.

Czytaj więcej...

 Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków Izby i Stowarzyszenia na szkolenie:
ZAGOSPODAROWANIE, ODZYSK, PRZETWARZANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. WYKORZYSTANIE GAZU W ZAKŁADOWEJ BIOGAZOWNI

Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Promnik gm. Strawczyn. Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”. Przy większej liczbie zgłoszeń zapewniamy transport.

 

Czytaj więcej...

PZITS, jako współorganizator, zaprasza serdecznie do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach.

Tematyka konferencji skupia się wokół takich zagadnień, jak badania, projektowanie, budowa oraz eksploatacja obiektów i urządzeń w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami świata nauki a fachowcami, którzy pracują w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Stałe śledzenie trendów, wydarzeń i zjawisk w skali zarówno światowej, jak i krajowej oraz szczegółowe i bardzo wnikliwe badanie potrzeb firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej to kluczowe elementy przy organizacji konferencji WOD-KAN-INSTAL.
 
Materiały do pobrania:
Czytaj więcej...  Folder konferencyjny
 Czytaj więcej... Zaproszenie
 Czytaj więcej... Formularz uczestnictwa

 

 W dniu 22 września 2017 r. odbyła się  Gala Inżynierska zorganizowana z okazji Dnia Budowlanych połączona z obchodami 15-lecia ŚOIIB. Uroczystość, zorganizowana przez Okręgową Radę, której Przewodniczącym jest mgr inż. Wojciech Płaza, w pięknych wnętrzach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,  zgromadziła znakomitych oficjalnych gości oraz szerokie grono środowiska inżynieryjnego.  Oddział Kielecki PZITS reprezentowała Prezes Oddziału   Małgorzata Janiszewska przekazując list z gratulacjami.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 września 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZITS, na którym zatwierdzone zostały Regulaminy:

 • Głównych Sekcji Branżowych
 • Głównej Komisji Legislacyjnej
 • Współpracy z członkami wspierającymi
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Pracy Sekretarza Generalnego   

Teksty do pobrania w zakładce „regulaminy”    

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2017 roku odbyło się, zgodnie ze statutem PZITS, Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

w Kielcach.

W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze na kadencję 2017 – 2020 . Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r. ukonstytuowały się one następująco:

Zarząd Oddziału

Kol. Małgorzata Janiszewska  -  prezes Oddziału
kol. Lidia Dąbek            - V-ce prezes Oddziału
kol. Krzysztof Zapała    - V-ce prezes Oddziału
kol. Olga Pedrycz          - sekretarz
kol. Alfred Zgoda          -  z-ca sekretarza
kol. Wiesława Sobańska   -  skarbnik
kol. Łukasz Bąk                 - z-ca skarbnika
kol. Zbigniew Wojciechowski – członek  Prezydium Oddziału
kol. Bartosz Lembrych          -  członek  Prezydium Oddziału

Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera  "Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja"  prosimy o przesyłanie pod adres cieploogrzewwent@sigma-not.pl następującej formuły:

1.    Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. 
2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 11, KRS 0000069968 - Redakcja „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (wydawca SIGMA-NOT Sp. z o.o.) zgodnie  z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przesyłanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3.    Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu  do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia  w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania
4.    Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przez kontakt w formie elektronicznej, pod adres: cieploogrzewwent@sigma-not.pl

Imię, nazwisko, adres email, na który ma być przesyłany newsletter.

Dziękujemy bardzo!